SCz

SCz

sobota, 11 czerwiec 2016 09:00

O Forum

 

Stowarzyszenie „Forum Myśli Instytucjonalnej” to inicjatywa grona przedstawicieli nauk społecznych połączonych przekonaniem, że podejście instytucjonalistyczne oferuje obecnie najlepszy sposób zrozumienia otaczającego nas świata. Wśród nas są ekonomiści, prawnicy, politolodzy i socjologowie wywodzący się ze środowisk akademickich rozmieszczonych na obszarze całego kraju.

Instytucje to tkanka naszego życia społecznego, reguły gry społecznej, normy, zasady, idee, regulacje, przekonania, które rządzą naszym zachowaniem.To od kształtu instytucji zależy efektywność gospodarowania i skuteczność zaspokajania potrzeb obywateli, jakość relacji interpersonalnych, wydajność systemu prawnego i sądownictwa, poziom zaufania do władz i ustroju politycznego, stosunek do ważkich kwestii społecznych, jak sprawiedliwość czy dziedzictwo historii. Instytucjonalizm widzi świat przez pryzmat instytucji, które niosą ze sobą wartość eksplanacyjną i poznawczą uwypuklającą nieredukowalność zjawisk społecznych do prostych modeli opartych na nadzwyczaj abstrakcyjnych założeniach wyjściowych. Robi to w sposób interdyscyplinarny, nie ograniczając się do jednej dyscypliny nauki. Świat postrzegamy w wielu wymiarach społecznych, natura rzeczy jest złożona.

Wielu młodych – a także tych już doświadczonych – adeptów nauki próbuje na własną rękę rozpoznawać i stosować instytucjonalistyczne podejście badawcze. Nasz dorobek jest rozproszony, mamy trudności w odnalezieniu osób zajmujących się podobną tematyką badawczą, brak powszechnie dostępnej informacji o tematycznych konferencjach i możliwościach publikacji. Tracą na tym nie tylko sami zainteresowani, lecz także nauka i środowisko akademickie zmagające się z niedostatkiem zdrowego pluralizmu oraz inspirujących dysput metodologicznych i problemowych. Pragniemy wyjść poza sztywne ramy i powiązania akademickie. Stowarzyszenie zostało zainicjowane na Uniwersytecie Jagiellońskim; w grudniu 2015 roku na seminarium naukowym w Krakowie uczestnicy spontanicznie zadecydowali o konieczności powołania Forum do życia. Nasza organizacja została oficjalnie zarejestrowana w listopadzie 2016 roku uzyskując niezbędny numer KRS. Zapraszamy do współpracy i śledzenia naszej aktywności!

Cele Stowarzyszenia (wyciąg ze Statutu, § 2, pkt 1):

Celem Stowarzyszenia jest:
1) stworzenie platformy wymiany intelektualnej skoncentrowanej wokół instytucjonalizmu w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych,
2) promowanie instytucjonalnej perspektywy badawczej, która dzięki różnym kątom patrzenia służy rozpoznaniu przedmiotu, jakim są struktury, bodźce i ograniczenia koordynujące społeczną aktywność ludzi,
3) upowszechnienie różnorodnych podejść analitycznych, uwzględniających również czynniki nie poddające się redukcji w celu dostosowania do sformalizowanych metod badawczych,
4) popularyzowanie dorobku naukowego krajowych i zagranicznych badaczy, w tym także członków Stowarzyszenia, prowadzących badania w ujęciu wyżej scharakteryzowanym i tym samym przyczyniających się do wypracowania wspólnego języka i siatki pojęciowej instytucjonalistów. 

Strona 7 z 7