SCz

SCz

wtorek, 18 październik 2016 07:15

Seminarium naukowe

 

Mając na uwadze fundamentalne znaczenie instytucji dla kształtowania ładu społeczno-gospodarczego i ich zasadniczy wpływ na działania aktorów stosunków społecznych, a jednocześnie zdając sobie sprawę ze złożoności i wieloaspektowości samego pojęcia instytucji zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym:

 

Wokół metody. Jak badać instytucje?

 

PROGRAM SEMINARIUM

9:00 - 9:30 Rejestracja i poranna kawa

9:30 - 10:45 Zebranie członków-założycieli Forum Myśli Instytucjonalnej

10:45 - 11:00 Przerwa kawowa

11:00 - 11:15 Otwarcie seminarium

11:15 - 13:15 Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN): Zróżnicowanie metodologiczne ekonomii instytucjonalnej

13:15 - 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 - 15:45 Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger (Uniwersytet Łódzki): Metody ilościowe w ekonomii i ocena zasadności ich stosowania do analizowania instytucjonalnych uwarunkowań gospodarki

15:45 - 16:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium

 

Spotkanie postrzegamy jako punkt wyjścia do pogłębienia dialogu na temat specyfiki metod badawczych stosowanych do analizowania instytucji przez przedstawicieli szeroko pojętych nauk społecznych i humanistycznych.

Seminarium adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców wychodząc z założenia, że taka właśnie szeroka, interdyscyplinarna dyskusja pozwoli z jednej strony rozpoznać zalety, a z drugiej – zdać sobie sprawę ze słabości metod badawczych właściwych dla paradygmatów obowiązujących dziś w naukach społecznych. Punktem wyjścia chcemy uczynić próbę uchwycenia do czego w istocie sprowadza się swoisty, przyjmowany przez przedstawicieli poszczególnych dyscyplin konsensus dotyczący metod formułowania i testowania hipotez oraz wymogów uznawania za prawdziwe stwierdzeń składających się następnie na akceptowany przez nas opis rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Dyskusja nad problematyką metodologiczną wydaje się istotna zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż w ostatnich latach mamy do czynienia z nasileniem się przejawów tzw. naukowego imperializmu, którego jedną z form jest przenoszenie swoistych „stylów” dociekań naukowych (technik i standardów badań oraz akceptowanych form prowadzenia dyskursu naukowego) z jednych dyscyplin naukowych na inne. Jednym z najłatwiej dostrzegalnych przejawów tego rodzaju tendencji jest imperializm samej ekonomii. Należy przy tym podkreślić, że próby przenoszenia charakterystycznego dla ekonomii ortodoksyjnej podejścia badawczego mogą dać wartościowe efekty, czego przykładem jest ekonomiczna analiza polityki rozwijana przez reprezentantów teorii wyboru publicznego. Z drugiej strony mamy jednak cały szereg przykładów świadczących o tym, że tendencje tego rodzaju często owocują pomijaniem istotnych aspektów analizowanych zagadnień, które są pomijane tylko dlatego, że nie da się ich uchwycić przy zastosowaniu właściwej dla ekonomii ortodoksyjnej metody badawczej (przykładem może być tu choćby sformalizowane modelowanie rozwoju gospodarczego z pominięciem roli trudnych do skwantyfikowania, osadzonych w kulturze, instytucji nieformalnych). Proponowany przez nas dialog wydaje się stanowić niezbędny krok w kierunku podejmowania prób wyjścia poza tego rodzaju ograniczenia.

Podczas spotkania chcemy skoncentrować się na następujących problemach:

  • zróżnicowanie metodologiczne ekonomii instytucjonalnej (sensu largo),
  • dominujące w ekonomii ortodoksyjnej sformalizowane metody ilościowe i ocena
  • zasadności ich stosowania do analizowania instytucjonalnych uwarunkowań gospodarki,
    metody analizy jakościowej i ilościowej stosowane w pozostałych naukach społecznych.

 

Termin seminarium: 7 listopada 2016 r.

 

Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-255 Łódź
Budynek T, Sala T401

Organizatorzy:

Forum Myśli Instytucjonalnej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 15 października 2016 r. na adres poczty elektronicznej dr Joanny Dzionek-Kozłowskiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uczestników prosimy o dołączenie krótkiej noty ze wskazaniem afiliacji, dyscypliny naukowej oraz głównych obszarów badawczych.

Publikacja:

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji artykułów powstałych jako pokłosie udziału w seminarium w numerze tematycznym czasopisma „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” (10 punktów MNiSW) oraz w „Przeglądzie Prawa Publicznego” (7 punktów MNiSW).

Teksty w językach polskim i angielskim prosimy nadsyłać do 31.01.2017 r. Jednocześnie zaznaczamy, że warunkiem publikacji artykułu jest jego zgodność z tematyką seminarium, dostosowanie go do wymogów redakcyjnych oraz pozytywne przejście przez stosowaną w periodykach procedurę recenzji.

Organizatorzy nie pobierają opłat za udział w seminarium.

Pobierz ulotkę do wydrukowania.

Nocleg (we własnym zakresie):

Osobom zamierzającym skorzystać z zakwaterowania proponujemy hotel Boutique Hotel II mieszczący się przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 8 (tel. 42 6306315, tj. około 600 metrów od Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

środa, 06 lipiec 2016 20:01

Wilkin

Wilkin Jerzy (2016): Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, ss. 262.

 Janina Godłów-Legiędź

Wilkin

Książka profesora Jerzego Wilkina powinna być obowiązkową lekturą dla każdego ekonomisty, nie tylko takiego, który uważa się za instytucjonalistę, albo rozumie potrzebę postrzegania funkcjonowania gospodarki i rozwoju w kontekście historycznie i kulturowo ukształtowanych zasad ludzkiego działania oraz różnorodnych, nie tylko ekonomicznych celów człowieka. Profesor Wilkin podejmuje w niej niemal wszystkie problemy, wobec których staje współcześnie nie tylko ekonomista, polityk i badacz społeczny, ale każdy, kto chce świadomie uczestniczyć w niezwykle skomplikowanym obecnie świecie ekonomicznym i politycznym. W jednej książce nie sposób wyczerpująco omówić  wszystkie problemy, a tym bardziej odpowiedzieć na wszystkie nasuwające się pytania.  Ale zaletą tej książki jest to, że sygnalizuje ona znakomitą większość ważnych problemów współczesnej gospodarki i ekonomii, i czyni to z perspektywy filozoficznej refleksji o człowieku, historii i kulturze. Bogata baza źródłowa wskazuje ponadto, gdzie szukać można rozwinięcia poszczególnych kwestii.  

Pierwszy wielki temat tej książki dotyczy dylematów metodologicznych ekonomii i szerzej - nauk społecznych. Metodologia to temat trudny, często nielubiany, ale wobec utrzymującego się wciąż zróżnicowania ekonomii i współczesnego zwątpienia, co do słuszności dominującej metodologii ekonomicznej, refleksja metodologiczna musi być wstępnym etapem każdego badania naukowego.  Jest to kwestia szczególnie ważna zważywszy uporczywość sporów o to, co jest właściwie przedmiotem ekonomii, jaką rolę odgrywa założenie „homo oeconomicus”, co oznacza pojęcie racjonalności i czy model poznania ekonomicznego powinien odwzorowywać model matematyka, fizyka, biologa, czy raczej psychologa i humanisty. Prezentując te kwestie Autor wskazuje potrzebę uzupełnienia tradycyjnego ujmowania gospodarki jako mechanizmu i jako systemu metaforą dramatu, która to metafora eksponuje ludzkie działanie, różnorodne ludzkie cele i znaczenie wolności. Z taką wizją gospodarki koresponduje idea, że ekonomii potrzebna jest filozofia i że w doktrynach ekonomicznych implicite, a czasem explicite występują elementy metafizyki. 

Drugi wielki temat tej książki to kulturowo-instytucjonalne zakorzenienie gospodarki prezentowane przede wszystkim przez pryzmat rozumiejącej to zakorzenienie ekonomii instytucjonalnej. Autor najpierw analizuje pojęcie kultury i złożone związki między kulturą a gospodarką, wskazując autorów, którzy odegrali w tej dziedzinie szczególną rolę. Następnie dokonuje przeglądu interpretacji pojęcia instytucji, ich klasyfikacji i funkcji. Przedmiotem odrębnego rozdziału czyni także kluczowe dla ekonomii instytucjonalnej pojęcia równowagi instytucjonalnej i zmiany instytucjonalnej. Spojrzenie z perspektywy równowagi instytucjonalnej eksponuje kwestie ładu społecznego, związków ekonomii, kultury i polityki oraz zmiany społecznej i jest alternatywą dla statycznej zazwyczaj, neoklasycznej koncepcji  równowagi opartej na rachunku optymalizującym wykorzystanie czynników produkcji.

W książce znajdujemy wnikliwą analizę podstaw metodologicznych nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) oraz wybranych autorów i szkół ekonomii instytucjonalnej (T. Veblena,  ekonomii uprawnień własnościowych, teorii agencji, ekonomii kosztów transakcji). Ostatnie dwa rozdziały książki poświęcone są prezentacji treści instytucjonalnej i funkcji dwóch zaniedbywanych w ekonomii neoklasycznej podmiotów społecznej koordynacji: przedsiębiorstwu i państwu. Jakkolwiek w ekonomii nieustannie trwał spór o rolę państwa w gospodarce, to jednak traktowanie rynku jako ahistorycznego i niezależnego od instytucji mechanizmu sprawiało, że nie dostrzegano złożoności  funkcji ani państwa, ani rynku.   

Prezentacja i interpretacja profesora Wilkina uświadamia, jak różnorodna jest myśl nie tylko ekonomistów zaliczanych do starego instytucjonalizmu i NEI, ale także jak różne są koncepcje w samej NEI.  Od lat 90. ubiegłego wieku, czyli od przyznania Nagród Nobla takim twórcom, jak Ronald Coase, Robert Fogel i Douglass North, nie sposób zaprzeczyć, że NEI wzbogaca główny nurt ekonomii. Jednakże nurt ten jest bardzo zróżnicowany  i jego relację do starego instytucjonalizmu z jednej strony, a ekonomii neoklasycznej z drugiej, trudno uznać za jednoznaczną, czy jednolitą. Także z tego punktu widzenia książka Jerzego Wilkina wnosi ważny  wkład.

Jednakże najważniejsze jest to, że w monografii „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania” zaprezentowana została taka perspektywa ekonomii, która z jednej strony może rzucić światło na niezwykle złożoną sytuację w gospodarce światowej, europejskie i polskiej, z drugiej zaś pokazuje zaniedbany obszar badań i edukacji, wskazując tym samym kierunek odnowy.

 

 

 

wtorek, 05 lipiec 2016 17:12

Biblioteczka instytucjonalisty

Uruchomiliśmy dzisiaj nowy dział - Biblioteczkę instytucjonalisty (do znalezienia w menu górnym lub tutaj). Czemu ma on służyć? Przede wszystkim dzieleniu się naszymi lekturami. Obecnie rynek wydawniczy jest tak szeroki, że nie sposób jest śledzić i zapoznawać się ze wszystkim, co jest wydawane już nie tyle na świecie, co nawet w Polsce. Można jednak "być na czasie" przy odpowiednim podziale pracy. Proponujemy zatem, by zamieszczać na naszej stronie krótki opisy (tzw. fiszki) książek, które mogą być przydatne z punktu widzenia instytucjonalizmu i analizy instytucjonalnej, a nawet szerzej - ekonomii heterodoksyjnej. Nie chodzi jednak o zamieszczanie wyczerpujących recenzji, a raczej o krótkie omówienie poruszanego w opracowaniu tematu, wskazanie hipotez towarzyszących prowadzonym rozważaniom oraz ogólnej oceny i ewentualnej rekomendacji. W ten sposób - jak wierzymy - uda się stworzyć wspólny zasób wiedzy - podręczną biblioteczkę - która będzie służyć zarówno nam, jak i osobom dopiero wdrażającym się w instytucjonalizm lub piszącym na przykład prace dyplomowe we wskazanej przez nas dziedzinie. Zapraszamy do współpracy! 

wtorek, 05 lipiec 2016 16:55

Milczarek

Milczarek-Andrzejewska Dominika (2014): Zagadnienie siły w ekonomii – na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa, ss. 168.

 Sławomir Czech

milczarek

Opracowanie Dominiki Milczarek-Andrzejewskiej jest chyba jedyną pozycją na krajowym rynku wydawniczym, które w pełni zostało poświęcone badaniu i wykorzystaniu kategorii siły w ekonomii. Tym samym wypełnia ono znaczącą lukę w literaturze przedmiotu, która często stroni od problemów jakościowych i silnie interdyscyplinarnych. Siła (i władza) są bowiem pojęciami leżącymi na styku kilku nauk społecznych – socjologii, politologii, ekonomii, psychologii i innych. Sama ekonomia głównego nurtu pojęcie siły redukuje zresztą do kategorii siły przetargowej (rynkowej) abstrahując od kwestii polityki. Nawet jednak wówczas siła analizowana jest zaledwie w takich subdyscyplinach ekonomii, jak organizacja rynków, rynki pracy i nauki o zarządzaniu. Wobec powyższego rozważania empiryczne zawarte w pracy oparte zostały przede wszystkim na kategorii siły ujmowanej przez pryzmat ekonomii politycznej i ekonomii instytucjonalnej. Innymi słowy, poruszane są kwestie interesów aktorów, kontroli nad zasobami, instytucji politycznych i ekonomicznych oraz zmiany instytucjonalnej. Rozdział pierwszy pracy zawiera niezwykle przydatne uporządkowanie tych kwestii i stanowi przykładne wprowadzenie do dalszej części pracy.

Część empiryczna opracowania, składająca się z trzech rozdziałów, poświęcona jest badaniu wpływu siły (konceptualizowanej na różne sposoby) na procesy gospodarowania. Autorka podporządkowuje prowadzone w pracy rozważania testowaniu hipotezy, że „asymetria siły między podmiotami w sektorze rolno-spożywczym prowadzi do wielu negatywnych zjawisk gospodarczych i społecznych” (s. 15). Analizie zostają poddane: wpływ rozkładu siły między rząd, administrację i społeczeństwo na politykę rolną w Polsce (rozdział 2), konsekwencje asymetrii siły przetargowej w procesie prywatyzacji gospodarstw rolnych w Polsce (rozdział 3) oraz konsekwencje asymetrii siły przetargowej w łańcuchu żywnościowych w Polsce z perspektywy małych gospodarstw rolnych (rozdział 4).

Praca jest niezwykle interesującym opracowaniem ważkiego tematu, który paradoksalnie pozostaje na uboczu rozważań ekonomii głównego nurtu. Dla osób zajmujących się ekonomią instytucjonalną i ekonomią polityczną wydaje się być bardzo wartościową lekturą przede wszystkim ze względu na systematyzację pojęciową zawartą w pierwszym rozdziale oraz umiejętne wykorzystanie omówionych pojęć i kategorii do analizy materiału empirycznego. 

 

 

 

 

poniedziałek, 04 lipiec 2016 21:20

Ferguson

Ferguson Niall (2012): The Great Degeneration. How Institutions Decay and Economies Die. Penguin Books, New York, ss. 176.

 Sławomir Czech

fergusonOpisywana książka, przyjmująca formę długiego eseju, jest krytycznym spojrzeniem historyka na kondycję współczesnego Zachodu, a ściślej świata anglosaskiego. Punktem wyjścia dla zaprezentowanych w pracy rozważań jest twierdzenie, że osiągnięciu przez Zachód bezkonkurencyjnie wysokiego poziomu rozwoju towarzyszą zjawiska sklerotyczne i stagnacyjne. Przejawiają się one przede wszystkim zahamowaniem wzrostu gospodarczego, społecznym regresem oraz eksploatacją systemu przez elity działające wyłączne we własnym, partykularnym interesie. Ferguson stawia tezę, że problem leży w prawie i instytucjach Zachodu, które przyczyniły się do tytułowej Wielkiej Degeneracji. Próbując odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób społeczeństwa z dobrymi instytucjami, które dały im bogactwo i potęgę, wpędziły się w instytucjonalny kryzys stawiający pod znakiem zapytania ich wewnętrzną siłę i przyszłość, Ferguson otwiera cztery „czarne skrzynki”, w których ów upadek jest wyraźnie widoczny. A są to instytucje demokracji, kapitalizmu, rządów prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Problem z pierwszą z nich polega na tym, że społeczeństwa Zachodu zarzuciły międzypokoleniowy kontrakt społeczny decydując się na życie na koszt przyszłych generacji. Współczesny kapitalizm natomiast jest przeregulowany, podczas gdy należałoby skutecznej egzekwować odpowiedzialność za błędy tych, którzy działają na szkodę społeczeństwa (vide bankierzy i finansiści, którzy przyczynili się do kryzysu). Ponadto rządy prawa coraz bardziej przekształcają się w rządy prawników, a społeczeństwo obywatelskie ustępuje pod naporem paternalistycznego państwa tłumiącego aktywność społeczną i obywatelską odpowiedzialność za sprawy publiczne. Podsumowując, żyjemy obecnie w czasach kryzysu tych instytucji, które stanowiły o tryumfie cywilizacji Zachodu. Bez ich odrodzenia utrzymanie się na pozycji lidera może być trudne. Książka jest ciekawą lekturą napisaną w formie eseju, który charakteryzuje się lekkim, potoczystym stylem. Jest jednak skierowana przede wszystkim do amerykańskiego i brytyjskiego czytelnika ze względu na podnoszony kontekst kulturowy oraz nawiązywanie do tamtejszych doświadczeń historycznych. Niektóre twierdzenia autora (np. związane z kryzysem czy szkolnictwem) są dyskusyjne, choć nie sposób odmówić mu błyskotliwości argumentacji. Wyczuwa się także bliskość myśli autora z austriacką szkołą ekonomiczną poprzez przekonanie o wyższości ładu spontanicznego nad stanowionym. Odniesienia tego rodzaju nie utrudniają jednak lektury, a raczej zachęcają czytelnika do dyskusji z autorem i przemyślenia własnych doświadczeń. 

 

 

poniedziałek, 04 lipiec 2016 20:16

Płóciennik

Płóciennik Sebastian (2012) Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu. Systemowe skutki reform ubezpieczeń społecznych w RFN w latach 2000-2008. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012, ss. 220.

 Anna Ząbkowicz

plociennikKsiążka Sebastiana Płóciennika stanowi próbę zastosowania instrumentarium jednego z nurtów ekonomii instytucjonalnej w celu uchwycenia zmian systemowej koordynacji w gospodarce niemieckiej w XXI wieku.  Cechy przypisane przez szkołę Varieties of Capitalism  domenom kapitału, pracy oraz umiejętności pozwalają na określenie dwóch wzorców systemowych, mianowicie liberalnej gospodarki rynkowej (liberal market economy; LME) oraz koordynowanej gospodarki rynkowej (coordinated market economy; CME). Analizowana w książce gospodarka RFN uważana była za pierwowzór tego drugiego typu. "Reński kapitalizm" zbudowany był mianowicie na „cierpliwym dostępie do kapitału, stabilnych relacjach zatrudnienia oraz specyficznych kwalifikacjach” (s.186). Rolę wspomagającą względem tych trzech domen pełniły według Autora tak zwane domeny drugiego rzędu. Są nimi tytułowe ubezpieczenia społeczne, a ściślej - ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i starości. Przedmiot zainteresowania stanowi nie tylko tak ujęty „reński kapitalizm”, ale przede wszystkim skutki reform po 2000 roku.

Centralną kwestią wydaje się pytanie: „jak dane ubezpieczenie, zwłaszcza po reformach, wpisuje się w dominującą logikę niemieckiego kapitalizmu?” (s.110). Innymi słowy, „na ile komplementarne były relacje między instytucjami ubezpieczenia a instytucjami domen pierwszego rzędu?”(s.145). Badane są zmiany, jakie zachodziły w pierwszorzędnych domenach systemu. Autor pokazuje pomosty między nimi i instytucjami ubezpieczenia (synergie) oraz sposoby wspomagania przez te ostatnie  (suplementarność). W odpowiedzi na pytanie o rolę sektorów ubezpieczeń społecznych stwierdza, że „na każdym etapie rozwoju systemu gospodarczego Niemiec w sposób logiczny uzupełniały one dominujący system produkcji”(s.11).

Prezentowana książka może być dla ekonomisty interesującym przykładem modelowego myślenia w ekonomii bez użycia języka matematyki. Stanowi udaną próbę wyboru instrumentów umożliwiających ujęcie złożonego tworu, jakim jest system społeczno-gospodarczy. Niemniej konsekwencją przyjętego stanowiska badawczego (Varieties of Capitalism) jest przypisanie najistotniejszego znaczenia zmianom na poziomie zakładu i branży, co sprawiło, że poziom makroekonomiczny jest zdecydowanie niedoceniony.

 

 

poniedziałek, 20 czerwiec 2016 19:14

Forum na konferencji w Gdańsku

Forum zainicjowało swoją publiczną działalność poprzez zorganizowanie sesji tematycznej na konferencji "Nowa Ekonomia Instytucjonalna a Nauki o Zarządzaniu" zorganizowanej w dniach 12-13 maja br. przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Dzięki uprzejmości organizatorów konferencji oraz przewodniczącego Rady Programowej - prof. Stanisława Rudolfa - członkowie Forum mogli zaprezentować koncepcję "czterech kamieni węgielnych" instytucjonalizmu szerszemu gronu odbiorców i słuchaczy. 

Przeczytaj obszerną relację Ewy Gruszewskiej z konferencji tutaj.

 

 

sobota, 18 czerwiec 2016 07:31

Witryna Forum uruchomiona

Minęło już nieco ponad pół roku od chwili, gdy spotkaliśmy się na założycielskim seminarium "Forum Myśli Instytucjonalnej" w Krakowie w grudniu 2015 roku. Po kilku miesiącach żmudnego zgrywania się i precyzowania naszych oczekiwań względem funkcjonowania Forum, po pierwszych sesjach na konferencjach prowadzonych pod naszym szyldem oraz po rozpoczęciu (któryś już raz z kolei ze względu na opór naszej krajowej materii administracyjnej) formalnego procesu rejestracji stowarzyszenia, ruszamy z zadaniem uruchomienia forumowej witryny internetowej, która będzie - jak wierzymy - szerokim kanałem komunikacji i platformą intelektualnej wymiany między nami. Na razie treści nie ma jeszcze wiele, ale stopniowo będzie się jej pojawiać coraz więcej. Chcemy przede wszystkim informować o tym co dzieje się z Forum i wokół Forum - jakie spotkania planujemy, gdzie będziemy występować jako instytucja, co będziemy organizować i przy jakich projektach współpracować. Będziemy także informować o innych wydarzeniach - konferencjach, seminariach, prelekcjach - organizowanych w duchu instytucjonalizmu. Poza tym zamierzamy duży nacisk położyć na aspekt popularyzujący instytucjonalizm i instytycjonalistyczny sposób myślenia o procesach i zjawiskach ekonomiczno-społecznych. Na stronie wkrótce znajdą się pierwsze opracowania z tzw. "biblioteczki instytucjonalisty", która będzie zawierać krótkie informacje o godnych uwagi publikacjach ukazujących się w kraju i zagranicą. Dzięki temu może uda się nam wszystkim być "na czasie" chociaż z podstawowymi nowościami wydawniczymi. Nie sposób bowiem śledzić całej literatury przedmiotu samodzielnie przy tak szerokim rynku wydawniczym. Ze strony Forum będzie też można pobrać nasz periodyk "Biuletyn Myśli Instytucjonalnej", a także znaleźć odnośniki do podobnych organizacji zajmujących się instytucjonalizmem oraz innymi heterodoksyjnymi nurtami ekonomii i nauk społecznych w ogóle. 

Zapraszamy jednocześnie wszystkich z Was - czytelników niniejszej strony, członków Stowarzyszenia, internetowych surferów i przypadkowych wędrowców - do składania kontrybucji na naszą stronę. Organizujesz ciekawe wydarzenie lub wiesz o konferencji, o której informacji nie zamieściliśmy na stronie? Poinformuj nas! Przeczytałaś interesującą książkę, której nie mamy w biblioteczce? Napisz krótką informację o niej i podziel się nią z nami. Wspólnie możemy stworzyć pokaźną skarbnicę wiedzy, która służyć będzie lepszemu poznawaniu i propagowaniu instytucjonalizmu. W końcu nazwa "Forum" do czegoś zobowiązuje.

poniedziałek, 13 czerwiec 2016 10:47

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

 

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej (ISSN 2543-9383) jest periodykiem Forum pełniącym funkcje informacyjno-popularyzacyjne. Cele przed nim postawione obejmują przede wszystkim promowanie instytucjonalnego sposobu postrzegania rzeczywistości oraz upowszechnianie dorobku literaturowo-badawczego krajowych i zagranicznych instytucjonalistów. Poandto będziemy za jego pośrednictwem informować o inicjatywach podejmowanych przez Forum, a także o naszej działalności i aktywności na arenie uczelnianej i publicznej. Biuletyn będzie rozprowadzany w wersji drukowanej na konferencjach i spotkaniach akademickich stanowiąc naszą wizytówkę wobec osób nie będących członkami Stowarzyszenia. 

 

Pobierz Biuletyn:

Numer 8/2018

Numer 7/2018

Numer 6/2018

Numer 5/2017

Numer 4/2017

Numer 3/2017

Numer 2/2016

Numer 1/2016

 

Kontakt do redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Strona 6 z 7