SCz

SCz

piątek, 13 styczeń 2017 08:53

Prelekcja Prezes Forum

Jest nam miło poinformować, że w ramach seminarium "Nowy instytucjonalizm - teorie i badania" organizowanego przez Instytut Studiów Politycznych PAN i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego prelekcję wygłosi Prezes Forum prof. dr hab. Anna Ząbkowicz. Temat wystąpienia: "Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych". 

Prelekcja odbędzie się 26 stycznia br. w sali seminaryjnej ISP PAN (Warszawa, ul. Polna 18/20) o godzinie 13:00. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia oraz cyklu seminaryjnego można znaleźć pod adresem instytucjonalizm.uw.edu.pl/

poniedziałek, 09 styczeń 2017 08:40

Konferencje EAEPE i WINIR

Sezon konferencyjny roku 2017 zaczyna się! Na razie tylko w formie zgłoszeń, ale na same konferencje również przyjdzie czas. Dwie międzynarodowe organizacje zrzeszające instytucjonalistów - EAEPE i WINIR - ogłosiły już harmonogramy przyjmowania zgłoszeń na swoje doroczne konferencje. 

Konferencja World Interdisciplinary Network for Institutional Reseach (WINIR) odbędzie się w tym roku w Utrechcie w Holandii w dniach 14-17 września 2017 roku. Hasło przewodnie konferencji to "Institutions and open societies". Termin zgłoszeń mija 13 marca br. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Doroczna konferencja European Association for Evolutionary Political Economy będzie mieć miejsce w Budapeszcie na Węgrzech w dniach 19-21 października 2017 roku. Tematem konferencji jest "The Role of the State in Economic Development. State Capacity, State Autonomy and Economic Development". Termin zgłoszeń mija 15 maja br. Więcej informacji pod tym linkiem

piątek, 23 grudzień 2016 20:43

Dani Rodrik (2015): Economics Rules

Rodrik Dani (2015): Economics Rules. Why Economics Works, When It Fails, and How to Tell the Difference. Oxford University Press, Oxford, ss. 253.

 Sławomir Czech

Rodrik.jpgEkonomia głównego nurtu postrzega świat poprzez modele. To one stanowią o jej potencjale analitycznym i predykcyjnym, ale również o niektórych jej słabościach i błędach aplikacyjnych. Niedawny kryzys finansowy i gospodarczy znacząco podważył zaufanie do ekonomii i jej osiągnięć, co znalazło swój wyraz w podejrzliwości wobec ekonomistów i ich zaleceń, które zostały nagle odarte z otoczki solidnego naukowego ugruntowania i wręcz nieomylności. Dani Rodrik poświęca swoją najnowszą książę obronie ekonomii (choć prawie wyłącznie tej mainstreamowej) przekonując, że to nie ona zawodzi, lecz ekonomiści, którzy błędnie wykorzystują jej skrzynkę narzędziową i sami ulegają pokusie głoszenia słabo dowiedzionych twierdzeń i opinii.

Rodrik określa ekonomię jako „zbiór modeli, które oferują szeroką gamę możliwości, ale nie gotowe rozwiązania” (s. 178). Innymi słowy, z narzędzi ekonomii należy korzystać ostrożnie i umiejętnie, ponieważ nigdy nie są one wyposażone w klarowną i jednoznaczną instrukcję obsługi. Przede wszystkim należy rozumieć czym są modele, do czego służą oraz jak należy je stosować. Już w tym kontekście widać, że kluczowa jest tutaj rola jednostki – ekonomisty – która z owych narzędzi korzysta. To od właściwego doboru modelu, uwzględnienia kontekstu i założeń krytycznych oraz od sposobu jego wykorzystania zależy trafność analizy zjawisk ekonomicznych oraz proponowanych rozwiązań aplikacyjnych. Niestety zbyt często ekonomiści wyciągają wnioski, które z danego modelu wcale nie wypływają, stosują modele w niewłaściwym dla nich kontekście, czy poszukują modeli wyjaśniających „wszystko”, a przez to nazbyt ogólnikowych i mało użytecznych. Wówczas oczywiście krytyka jest uzasadniona, ale nie powinna się odnosić do ekonomii jak całości. To nie narzędzie przecież zawodzi, ale jego użytkownik.

Ekonomia nie rozwija się poprzez masową falsyfikację modeli, ale poprzez „poszerzanie biblioteki modeli i poprawianie ich zgodności z rzeczywistością” (s. 5). Różne sytuacje i różne okoliczności wymagają stosowania odmiennych modeli. Rozwój ekonomii to także opracowywanie lepszych metod doboru modeli do konkretnej sytuacji problemowej. Od ekonomii jako nauki nie można tym samym wymagać tego, co niemożliwe. Ekonomia nie potrafi i nigdy nie będzie służyć do przewidywania przyszłości. Powinna za to poprawnie sporządzać prognozy warunkowe, tj. określać jakie będą skutki konkretnych zmian lub zjawisk pod warunkiem, że inne czynniki nie ulegną zmianie. Spełnienie tylko tego postulatu będzie już sukcesem ekonomii jako nauki.

Książka Rodrika jest obroną ekonomii głównego nurtu z punktu widzenia ekonomisty głównego nurtu, który sprzeciwia się niewłaściwemu wykorzystaniu narzędzi ekonomii oraz nadużyciom metodologicznym i ideologicznym ze strony ekonomistów, także tych z pierwszych stron gazet i periodyków branżowych. Niestety w tym leży też główna słabość pracy Rodrika, tj. w wybiórczym potraktowaniu nauki ekonomii. Autor pomija bowiem liczne kwestie tyczące się powszechnej krytyki ekonomii np. za brak jej pluralizmu metodologicznego czy uwzględniania koncepcji heterodoksyjnych. Także ekonomiści korzystający z modeli sporadycznie lub wcale zostają niejako wyłączeni z „bycia ekonomistami”. Niemniej jednak praca jest niezwykle wartościową lekturą dla każdego ekonomisty wskazując na zalety i wady wiążące się z „modelarstwem” w ekonomii.

 

środa, 07 grudzień 2016 11:52

Seminarium Forum w Łodzi

7 listopada 2016 roku odbyło się seminarium naukowe pt. WOKÓŁ METODY. JAK BADAĆ INSTYTUCJE? zorganizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego i Forum Myśli Instytucjonalnej. Wykłady wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. dr hab. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN) i prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger (UŁ).  

Przeczytaj sprawozdanie Ewy Gruszewskiej z seminarium tutaj.

Program spotkania i informacje organizacyjne tutaj.

Magnusson Lars, Stråth Bo (2016): A Brief History of Political Economy. Edward Elgar, Cheltenham, ss. 200.

 Anna Ząbkowicz

magnusson.jpgInstytucje są oczywiście potrzebne, ale - jeśli wierzyć J.M. Keynesowi - idee są ważniejsze; w kształtowaniu porządku społecznego są ważniejsze nawet niż interesy. Na takiej przesłance w każdym razie Lars Mangnusson i Bo Stråth oparli swoją książkę. Rzucając przy tym na pierwszych stronicach godną odnotowania uwagę: zachodni wzorzec instytucjonalny stracił  swoją wiarygodność w oczach świata, zwłaszcza po kryzysie finansowym po 2008 roku. Nie docenili należycie tego faktu Daron Acemoglu i James A. Robinson, wydając swoją głośną pracę (Why Nations Fail, Profile Books, London 2012).

Książka Mangnussona i Stratha powstała z przekonania o konieczności stworzenia nowej mobilizującej narracji naszych czasów. Zdaniem autorów trzy ekonomiczne meta-narracje, związane z dorobkiem trzech wymienionych w tytule myślicieli, stanowią dziedzictwo, na którym należy budować. Stosownie do zamysłu książka składa się z trzech części, z których pierwsza odnosi się do narracji Marksa, druga poświęcona jest narracji Keynesa i ostatnia - narracji Hayeka. Przedmiotem interpretacji jest globalny, uprzemysłowiony kapitalizm, który wyłonił się po roku 1850. To częściowo tłumaczy, dlaczego w tak zakrojonym dziele nie poświęcono odrębnej części klasycznej ekonomii politycznej.

Sposób realizacji zadania predestynuje do polecenia tej lektury wielu grupom specjalistów. Niewątpliwie będzie to lektura ciekawa dla historyków myśli ekonomicznej, ponieważ z pomocą książki można śledzić, jak trzy odnośne narracje związane były ze swoim czasem, jak się na siebie nakładały i czym ze sobą konkurowały. Historyków gospodarki i politologów najbardziej prawdopodobnie zainteresują części omawiające, jak rosnąca złożoność realnego świata sprawiała, że narracje te budziły kontrowersje i traciły znaczenie. Badacze stosunków międzynarodowych znajdą tam fragmenty omawiające kolonializm i masową migrację zarobkową, "wolnorynkowy imperializm" i neo-merkantylizm, itp. Szczególnie polecałabym tę lekturę badaczom stosunków i organizacji pracy, bowiem panoramiczne i historyczne spojrzenie na dwie wielkie transformacje - po 1870 roku i po 1970 roku przekonało mnie osobiście o kluczowym znaczeniu tej dziedziny dla stosunków społecznych w kapitalizmie. Sami autorzy byliby prawdopodobnie zadowoleni, gdyby ich książka stała się przewodnikiem z ekonomii politycznej. W prologu wyrażają bowiem pogląd, że wszystkie trzy ekonomiczne narracje miały implikacje dla układu sił oraz pełne były sprzeczności interesów, nawet jeżeli Keynes i Hayek woleli mówić o równowadze i harmonii (s. xxvii). 

 

 

niedziela, 02 październik 2016 10:24

Drugi numer Biuletynu

Ukazał się drugi numer Biuletynu Myśli Instytucjonalnej. Można w nim znaleźć m.in. tekst Pawła Chmielnickiego o instytucjach jako kompletach normatywnych, sprawozdania z konferencji, których aktywnie uczestniczyli członkowie Forum oraz omówienie artykułu Waltona Hamiltona z 1919 roku o instytucjonalnej teorii ekonomii. 

Biuletyn można pobrać tutaj lub pod zakładką "Biuletyn". 

niedziela, 18 wrzesień 2016 16:02

Douglas

Douglas Mary (2010): Jak myślą instytucje. Tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 166.

 Anna Ząbkowicz

douglas.pngInstytucje nie mają umysłu a jednak myślą za nas. To przesłanie słynnej antropolożki może zaintrygować  Może także inspirować tych instytucjonalistów, którzy jak Jerzy Wilkin dostrzegają znaczenie antropologii kulturowej dla integracji nauk zgodnie z poglądem, że kultura jest domeną i spoiwem wszystkich nauk humanistycznych i społecznych. Może także zainteresować ekonomistów, politologów i socjologów, gdyż wywód prowadzony jest w formie polemiki między innymi z rozwiniętymi na gruncie paradygmatu  racjonalnego wyboru  teoriami Mancura Olsona i Olivera E.Williamsona.

W tej niewielkiej książeczce Mary Douglas nawiązuje do sporu, co stanowi podstawy porządku społecznego, który podzielił socjologów. Pierwsza, "pierwotna" koncepcja odwołuje się do wyobrażeń zbiorowych determinujących ludzkie działanie (Emile Durkheim); druga - opiera się na wyborach jednostkowych (teoria racjonalnego wyboru Jamesa Colemana). Oba teoretyczne ujęcia zdają się korespondować z istotnymi aspektami żywego społeczeństwa, mianowicie -"społeczeństwa elementarnego", opartego na solidarności i wspólnych stylach myślowych oraz  społeczeństwa współczesnego, opartego jakoby na bilansowaniu prywatnych korzyści. Mary Douglas pragmatycznie przyjmuje założenie, że w tworzeniu więzi społecznych rolę odgrywa zarówno aspekt transakcyjny jak aspekt poznawczy. Niemniej podstawową wagę nadaje instytucjom funkcjonującym w sferze poznania: podstawami zbiorowego działania są wspólne kategorie myślenia.

Wspólnoty tworzą się dzięki zbiorowym wyobrażeniom, za te zaś odpowiedzialne są instytucje funkcjonujące w sferze poznania. Jest zatem coś jeszcze, co objaśnia przywiązanie jednostek do grupy - poza sytuacjami przymusu i wspólnym interesem, czyli czynnikami, które uwzględnia analiza Mancura Olsona. To zakorzenione w kulturze style myślenia.

W książeczce można znaleźć próbę odpowiedzi na pytanie podstawowe: Dlaczego jedne reguły okazują się funkcjonalne, a inne nie są trwałe? Ani interesy, ani umowa społeczna (konwencja), ani przymus, którymi operuje ekonomia instytucjonalna, nie dają zadowalającego wyjaśnienia. Teorie ekonomiczne zajmują się funkcjonującymi instytucjami społecznymi, natomiast nie obejmują zasad ogólnych, które sprawiają, że określone konwencje, reguły lub układy informacji rzeczywiście zaczynają działać i okazują się stosunkowo trwałe. Nowa ekonomia instytucjonalna (w szczególności teoria Olivera Williamsona) zajmuje się wyborem w warunkach ograniczonej ludzkiej racjonalności i w ramach, które wyznaczają instytucje jako swego rodzaju legitymizowane rozwiązania. Zanim jednak początkująca instytucja będzie w stanie ograniczyć entropię, potrzebuje „zasady stabilizującej”.

Odpowiedzi autorka upatruje poza wolą i wyborem jednostek. Instytucje opierają się przede wszystkim na analogii, inaczej mówiąc: „każdy typ instytucji potrzebuje reguły, która jego słuszność wywiedzie z rozumu i natury”. Po drugie, instytucje zyskują legitymizację dzięki temu, że sankcjonuje je władza (np. ojcowska). W sumie „proces zakorzenienia się instytucji jest procesem tak intelektualnym, jak ekonomicznym i politycznym”, jednakże uwaga autorki skupia się na pierwszym z wymienionych procesów.

Fundamentalne zasady stabilizujące nie są uniwersalne, lecz zmieniają się wraz z warunkami technologicznymi i politycznymi wyznaczającymi etapy rozwoju społeczeństwa. Sprawiedliwość jest systemem intelektualnym, stworzonym po to, by zapewnić koordynację określonemu zespołowi instytucji. Jest to przykład zasady "podtrzymującej", który dobrze pokazuje, jak względne są zasady, które w umysłach ludzi współczesnych zaszczepione trwają jako ponadczasowe. Odwołajmy się do słów autorki: „Zasady, które nam, ludziom współczesnym, wydają się potwornie niesprawiedliwe, nie przeszkadzały naszym przodkom. Idei niewolnictwa czy uprzedmiotowienia kobiet można zarzucić to samo, co Hume zarzuca koncepcji intuicyjnego prawa własności”. Zasada sprawiedliwości to instytucja ewidentnie podtrzymująca określony porządek społeczny i przykład na to, że w najważniejszych sprawach „instytucje myślą” za nas.

Notka powstała na podstawie mojej recenzji opublikowanej przez Ruch PES, nr 3/2016.

 

 

niedziela, 18 wrzesień 2016 15:48

Rist

Rist Gilbert (2015): Urojenia ekonomii. Tłum. Ś. Nowicki, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa, ss. 292.

 Monika Krakowiak-Drzewiecka

rist.jpg

„Urojenia ekonomii” Gilberta Rista to odważna krytyka ekonomii głównego nurtu. Autor przeprowadza ją prezentując tło historyczne oraz kontekst społeczny towarzyszące ekonomii od jej początków aż do teraźniejszości. Rist stoi na stanowisku, że błędne są podstawowe założenia, które przyjęli ekonomiści, w tym przekonanie, że jednostki w swoich działaniach, niezależnie od uwarunkowań, kierują się zawsze własnym interesem. Autor uważa, że przedstawiciele ekonomii traktują fakty ekonomiczne jako coś wyizolowanego z życia społecznego, co można analizować z pominięciem wartości moralnych czy ekologicznych. Ponadto jego zdaniem zachodzi swoiste odwrócenie sensów, gdyż ekonomiści starają się dostosowywać rzeczywistość do stworzonych przez siebie modeli teoretycznych, zamiast badać realnie istniejące gospodarki i w oparciu o wyniki takich badań tworzyć uogólnienia natury teoretycznej. Dlatego w opinii Rista obecna ekonomia jest niezdolna do rzetelnego poznania, a przez to również rozwiązania podstawowych problemów wobec których dziś stoimy, takich jak kryzys finansowy czy ekologiczny.

Układ książki jest podporządkowany udowodnieniu tezy o słabości klasycznej ekonomii i poddaniu w wątpliwość jej walorów jako nauki. Autor rozpoczyna swój wywód od sformułowania zarzutów wobec ekonomii – jej założeń, metod badawczych czy roszczeń do naukowości. W kolejnych rozdziałach Rist stara się przekonać do swoich racji pokazując irracjonalność modelu homo oeconomicus i krytykując podstawowe kategorie ekonomiczne takie jak: wymiana, rzadkość, użyteczność, równowaga i wzrost gospodarczy. Na koniec postuluje stworzenie nowego paradygmatu ekonomii, w którym fakty ekonomiczne będą rozumiane jako zjawiska społeczne, które są częścią ludzkiego życia i nie można ich traktować jako odrębnych, istniejących w oderwaniu (np. od ekologii).  

Jak sam autor podkreśla „Praca ta nie ma (…) aspiracji do przedstawienia nowej teorii ekonomicznej. Ma ona po prostu na celu „bicie na alarm” i ostrzeganie o ślepych uliczkach, do których prowadzi nas standardowa „nauka” ekonomiczna”. 

Warto podkreślić, że czytelnik niezależnie od tego czy podziela zdanie Gilberta Rista na temat ekonomii, doceni barwny język wywodu, do czego niewątpliwie przyczyniło się również tłumaczenie Światosława Floriana Nowickiego. Książka obfituje w liczne cytaty oraz przykłady faktów ekonomicznych obserwowanych w różnych kulturach. Jednym słowem „Urojenia ekonomii” mimo ciężaru zarzutów, jakie w niej znajdziemy jest wciągającą lekturą. 

 

 

 

W dniach 2-5 września br. w Bostonie odbyła się trzecia już konferencja organizowana przez międzynarodową sieć badawczą WINIR, w której uczestniczyli także członkowie Forum. Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników z całego świata, którzy przez cztery dni mieli okazję wymieniać się poglądami i doświadczeniami badawczymi, przysłuchiwać się referatom czołowych akademików zajmujących się instytucjami oraz odkrywać jedno z najstarszych miast Nowej Anglii. 

Przeczytaj sprawozdanie Sławomira Czecha z konferencji tutaj.

 

Boston_Hansmann.jpg

 

sobota, 16 lipiec 2016 19:25

Współpraca i linki

 

Forum Myśli Instytucjonalnej nie jest jedyną organizacją zajmującą się zagadnieniem instytucji w naukach społecznych. Poniżej zamieszczamy przegląd organizacji i stron powiązanych tematycznie z problematyką instytucji i ładu instytucjonalnego. Zachęcamy do nadsyłania innych wartościowych linków.

 

Partner naukowy: 

FONTES Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

www.fontes.wsiz.pl 

 

Przydatne linki:

 

Seminarium ISP PAN i WSNSiR UW Nowy instytucjonalizm - teorie i badania

instytucjonalizm.uw.edu.pl

 

Społeczna gospodarka rynkowa/Ordoliberalizm

www.sgr.pte.pl 

 

World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR)

www.winir.org

 

European Association for Evolutionary Political Economy

eaepe.org

 

 

Strona 5 z 7